Regulamin Serwisu decard.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów on-line przez klientów biznesowych na stronie internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.decard.pl.

Właścicielem Strony decard.pl jest:
DECARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Sienkiewicza 11, kod pocztowy: 38-100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000678798, NIP: 8191663157, REGON: 180817419, zwaną dalej DECARD.

§1. Definicje

Poniższe pojęcia posiadają w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

Kupujący oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nabywa Towar poprzez stronę decard.pl w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkty oznacza gadżety reklamowe i inne produkty oferowane i sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej decard.pl 

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin strony internetowej decard.pl.

Strona decard.pl lub Strona oznacza stronę internetową oferującą i prowadzącą sprzedaż produktów na stronie www.decard.pl przez Sprzedającego.

Sprzedający oznacza DECARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżowie zdefiniowaną we wstępie niniejszego Regulaminu.

Towar oznacza Produkty będące przedmiotem złożonego Zamówienia przez Kupującego lub będące przedmiotem zawartej umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

Zamówienie oznacza oświadczenie woli Kupującego określające rodzaj i ilość Produktów, zmierzające do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży tych Produktów, złożone zgodnie z §4 ust. 1 i 2 Regulaminu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem strony decard.pl zawierane są umowy sprzedaży, na podstawie których Sprzedający sprzedaje Kupującemu gadżety reklamowe będące w ofercie strony.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu Produktów na stronie decard.pl jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Treści prezentowane na stronie decard.pl, zarówno na stronie głównej jak i wszystkich podstronach, w szczególności opis i ceny dotyczące wszystkich znajdujących się tam produktów (pomimo użycia słowa „oferta” w niniejszym Regulaminie) nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Oferta strony decard.pl obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.
 5. Kupującym ze strony decard.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 6. Sprzedający oświadcza, że wszystkie Produkty oferowane na stronie decard.pl są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszym Regulaminie (tj. §3 ust. 5 – nieprawidłowy opis Produktów i §6 – Rękojmia za wady) zakupiony Towar nie podlega zwrotowi.

§3. Cena i opis produktów. Koszty dostawy

 1. Na stronie decard.pl podane są ceny produktów reklamowych, dostępne pod linkiem https://decard.pl/materialy-dla-agencji/
  Podane ceny nie zawierają kosztów transportu.
 2. Wszystkie ceny są podane w polskich złotych.
 3. Sprzedający zastrzega, że opis Produktu może zawierać nieprawidłowo podane właściwości gadżetów reklamowych, oraz że właściwości te mogą ulec zmianie. 
 4. Sprzedający zastrzega, że wygląd dostarczonego produktu może nieznacznie różnić się od zdjęcia Produktu umieszczonego na stronie decard.pl.
 5. Kupujący ponosi koszty dostawy Towaru, który jest wyliczany na podstawie rodzaju i ilości wybranych przez Kupującego Produktów. Cena wysyłki jednej paczki do 25 kg w Polsce wynosi 20 zł netto. Dokładne określenie kosztów dostawy zostanie podane w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu. 

§ 4. Złożenie Zamówienia. Warunki płatności.

 1. Zamówienia na Produkty oferowane na stronie decard.pl przyjmowane są drogą mailową.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 3. Zamówienie powinno zawierać dokładne określenie rodzaju zamawianych Produktów, ich liczbę, ewentualnie wskazywać na sposób oznakowania Produktów logiem dostarczonym przez Kupującego oraz adres dostarczenia Towaru.
 4. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia na stronie decard.pl sprzedający wysyła w terminie do 3 dni roboczych, drogą mailową potwierdzenie otrzymania Zamówienia.
 5. W przypadku nieopłaconych zamówień, po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa powyżej Kupujący dokonuje wpłaty ceny za zamówiony Towar.
 6. Zapłata za Towar następuje z góry w postaci przedpłaty, przed wysyłką Towaru do Kupującego, w pełnej kwocie obejmującej cały zamówiony Towar wraz z kosztami wysyłki Towaru.
 7. W drodze indywidualnego porozumienia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym płatność części lub całości kwoty z tytułu realizacji danego Zamówienia może nastąpić po wysyłce Towaru do Kupującego, w uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedającemu przysługują odsetki w wysokości 18% w skali roku oraz prawo wstrzymania się z realizacją innych Zamówień na rzecz Kupującego.
 8. Zapłata na rzecz Sprzedającego następuje przelewem na rachunek bankowy: 34 9168 0004 0000 1209 2000 0010 lub płatności BLIK, karta płatnicza (Visa, MasterCard), przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Za moment zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania kwoty na rachunku Sprzedającego.
 9. Płatności będą realizowane z linków do płatności udostępnionych na stronie decard.pl, gdzie Kupujący będzie mógł dokonać transakcji. Po zakończeniu procesu płatności użytkownik otrzyma potwierdzenie transakcji oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakupu.
 10. Z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedającego zostaje zawarta umowa sprzedaży obejmująca realizację Zamówienia i dostarczenie Towaru do Kupującego.
 11. Po otrzymaniu płatności z tytułu danego Zamówienia Sprzedający, po otrzymaniu wymaganych informacji od Kupującego, wystawi fakturę VAT, która doręczona zostanie Kupującemu drogą elektroniczną niezwłocznie od daty otrzymania płatności przez Sprzedającego.
 12. Sprzedający i Kupujący mogą uzgodnić wystawianie i przesłanie drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail faktury VAT oraz innych dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Realizacja Zamówienia i wysyłka Towaru

 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu kwoty przedpłaty za zamówiony Towar na rachunku Sprzedającego wraz z kosztami wysyłki.
 2. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, kończący się z chwilą wysyłki Towaru do Kupującego, jest następujący: od 7 do 21 dni roboczych.
 3. W indywidualnie uzgodnionym przypadku możliwa jest realizacja Zamówienia w trybie ekspresowym. W takim przypadku Sprzedający może naliczyć dodatkową opłatę.
 4. W przypadku bardzo dużych Zamówień termin realizacji ustalany jest indywidualnie.
 5. Jeżeli Kupujący, za zgodą Sprzedającego, zmodyfikuje złożone Zamówienie, termin realizacji zmienionego Zamówienia rozpoczyna się od nowa.
 6. Towar jest wysyłany na adres podany w Zamówieniu. Strona decard.pl niezwłocznie poinformuje Kupującego o nieprawidłowym adresie, który uniemożliwia lub opóźnia wysyłkę.
 7. Jakiekolwiek rabaty lub kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji Zamówienia nie będą uwzględniane, chyba że zostaną ustalone w odrębnej umowie.
 8. Towar jest dostarczany do Kupującego za pomocą firm kurierskich.
 9. Na życzenie Kupującego wyrażone przed skorzystaniem z usług firmy kurierskiej Towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy DECARD przy ul. Sienkiewicza 11 w Strzyżowie.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu Towaru do Kupującego lub za jego utratę z winy firmy kurierskiej.
 11. Przed odbiorem Towaru od firmy kurierskiej należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zbadać stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu przesyłki przy odbiorze w protokole stanowi podstawę do nieuwzględnienia roszczeń Kupującego z tytułu wad Towaru lub braków ilościowych przesyłki.

§ 6. Rękojmia za wady oraz procedura reklamacji

 1. W przypadku, gdy sprzedany Towar ma wady fizyczne Kupującemu przysługuje uprawnienie do wymiany wadliwego Towaru na nowy (rękojmia za wady).
 2. Kupujący obowiązany jest zbadać dostarczony Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu i zawiadomić Sprzedającego o wykrytych wadach najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania Towaru mailowo lub telefonicznie.
 3. W przypadku wykrycia wady Kupujący obowiązany jest po zawiadomieniu Sprzedającego o wykrytych wadach, odesłać wadliwy towar do siedziby firmy DECARD przy ul. Sienkiewicza 11 w Strzyżowie na własny koszt.
 4. Sprzedający w przypadku potwierdzenia istnienia wad Towaru w terminie 14 dni roboczych prześle do Kupującego nową partię Towaru bez wad na własny koszt.
 5. Sprzedający może w miejsce wymiany Towaru dokonać zwrotu kwoty odpowiadającej wartości wadliwego Towaru, bądź zaproponować Kupującemu obniżenie jego ceny w formie rabatu.
 6. Jeżeli Kupujący nie zbadał Towaru i nie zawiadomił Sprzedającego o wadach w terminie określonym ust. 2, a przypadku wad ukrytych jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych po ich wykryciu, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
 7. Niezależnie od momentu zawiadomienia Sprzedającego o wadzie, uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wygasają po upływie miesiąca licząc od dnia, w którym Towar został Kupującemu wydany.
 8. Nieodpłatne lub odpłatne zbycie lub wydanie Towaru na rzecz osoby trzeciej powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 9. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi określoną w art. 556-576 kc.
 10. W odniesieniu do Towaru znakowanego na życzenie oraz produkowanego na zamówienie Kupującego prawo do odstąpienia od umowy Kupującemu nie przysługuje, z uwagi na fakt, iż jest to świadczenie wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 11. Przedsiębiorca, dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, jednak nieposiadający dla kupującego charakteru zawodowego, ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 12. Strona sprzedająca ponosi koszt przesyłki w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.
 13. Kupujący, który zakupił produkt w celach związanych z prowadzoną działalnością, jednakże nie mających charakteru zawodowego dla kupującego, może skorzystać z procedury reklamacyjnej. W przypadku napotkania problemu z zakupionym produktem, Kupujący ma obowiązek zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty zakupu. Reklamację należy zgłosić pisemnie, opisując problem oraz dołączając dokumentację potwierdzającą usterkę. Po otrzymaniu zgłoszenia, Sprzedający przeprowadza analizę i udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. W przypadku uznanego roszczenia, Sprzedający podejmuje odpowiednie działania naprawcze lub oferuje alternatywne rozwiązanie, takie jak wymiana produktu lub zwrot pieniędzy. Po zakończeniu procesu reklamacyjnego, Kupujący otrzymuje pisemne potwierdzenie rozwiązania sprawy.

§7. Zastrzeżenie własności

 1. W przypadku realizacji Zamówienia i dostarczenia Towaru na rzecz Kupującego przed dokonaniem pełnej wpłaty ceny, cały wysłany Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty pełnej kwoty ceny, a w razie opóźnienia w płatności do momentu zapłaty pełnej kwoty ceny wraz z wymagalnymi odsetkami.
 2. Przed przejściem własności Towaru na rzecz Kupującego nie ma on prawa do rozporządzania (w tym zbywania) Towaru lub obciążania go jakimkolwiek prawem, a także do przerabiania lub dokonywania zmian w Towarze oraz wydawania go osobom trzecim, chyba że Sprzedający wyrazi na to wyraźną zgodę.
 3. Zastrzeżenie własności nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego zapłaty wymagalnej kwoty ceny.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych strony decard.pl w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia oraz wykonaniem Umowy Sprzedaży. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z danej umowy sprzedaży, ograniczona jest maksymalnie do kwoty zapłaconej przez Kupującego ceny z tytułu danej umowy oraz obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą (damnum emergens).
 4. W przypadku gdyby którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub niewykonalne pozostaje to bez wypływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostają w mocy.
 5. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem strony decard.pl podlegają prawu polskiemu.
 6. Za pośrednictwem strony decard.pl umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim. Za zgodą obu stron umowa może być zawarta w innym języku; w takim przypadku zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin w polskiej wersji językowej.
 7. Tytuły paragrafów użyte w niniejszym Regulaminie zostały zawarte jedynie dla wygody i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszego Regulaminu.
 8. Wszelkie spory wynikłe z zawieranych za pośrednictwem strony decard.pl umów lub w związku z nimi strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego wskazanej we wstępie Regulaminu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2024 r. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.